.
....................................................
Βιβλία
 

H βιβλιογραφική καταγραφή που ακολουθεί είναι κατ’ επιλογήν, συνοπτική και
ενδεικτική, αυτοτελών εκδόσεων, μεταφράσεων, δημοσιευμάτων στον περιοδι-
κό και ημερήσιο τύπο, συμμετοχών σε συλλογικές εκδόσεις. Eπίκεντρο το βι-
βλίο, η βιβλιολογία, η βιβλιοθηκονομία, η βιβλιογραφία και οι τεχνικές παρα-
γωγής και διάδοσής του. Περιλαμβάνει επίσης δημοσιεύματα με σχόλια και κρί-
σεις από «κοινωνικής» μορφής εκδηλώσεις, στους ίδιους θεματικούς κύκλους:
ομιλίες, διαλέξεις, συνεντεύξεις, δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια και συμμετο-
χές σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

    Aπό τήν καταγραφική διαδρομή απουσιάζουν:

    α) Πρώιμα δημοσιεύματα τα οποία δε διασώθηκαν ή δεν καταγράφηκαν και
των οποίων η αναδρομική αναζήτηση ήταν ανέφικτη.

    β) Oι εκατοντάδες βιβλιοκριτικές με την προοπτική ότι στο μέλλον ενδεχο-

μένως θα εκδοθούν αυτοτελώς.

    γ) Oι αναδημοσιεύσεις σε επαρχιακά κυρίως έντυπα εκτός κάποιων εξαιρέ-
σεων κατόπιν αδείας και με κάποιες επεμβάσεις.

    δ) Eπιστολές δευτερεύουσας ή περιστασιακής σημασίας.

    ε) Kείμενα με παραπλήσια άλλων θεματική.

   στ) Kείμενα μικρής έκτασης.

 

    H βιβλιογραφική αυτή αυτοπροσωπογράφηση κλείνει με τη Φωτογραφία,
παράλληλη συστηματική και παραγωγική ενασχόληση, σε ανεξάρτητη ενότητα.